Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Oor Bekamping van Armoede

Maak sosio-ekonomiese regte ʼn werklikheid  

Meer as 16 jaar sedert die aanvang van die nuwe politieke bestel in Suid-Afrika bedreig armoede en ongelykheid steeds die stabiliteit van die land en die konsolidasie van demokrasie.

Groot gedeeltes van die bevolking is steeds uitgesluit van volle deelname aan die ekonomie en samelewing, ondanks die feit dat Suid-Afrika se Grondwet en Handves van Regte van 1996 die erflating van kolonialisme en apartheid probeer regstel.
 
Die Fakulteit Regsgeleerdheid ondersteun die ideaal in die Grondwet om deur middel van die regstelsel die vereiste transformasie teweeg te bring. Daarom het die Fakulteit ʼn inisiatief van stapel gestuur om, deur die Suid-Afrikaanse reg, groter sosio-ekonomiese geregtigheid te bevorder.
 
Prof Sandra Liebenberg, Mededirekteur van die projek, verduidelik: “Tradisioneel is die reg gebruik om die status quo te handhaaf. Die Suid-Afrikaanse Grondwet bevat egter regte en meganismes wat bedoel is om kwessies soos armoede en ongelykheid te hanteer. Dít beteken dat die regstelsel moet verander om die land te help transformeer.”Die projek vir die bestryding van armoede, haweloosheid en sosio-ekonomiese kwesbaarheid ingevolge die Grondwet sal sy doelwit op die volgende drie maniere nastreef:  
 • Deur die opleiding van ʼn nuwe generasie prokureurs wat die reg kan gebruik om mense hul sosio-ekonomiese regte te laat uitoefen
 • Deur tersaaklike navorsing te onderneem oor hoe die reg doeltreffender gebruik kan word om benadeelde burgers te bemagtig
 • Deur die bystand te versterk wat die US se Regshulpkliniek aan gemarginaliseerde gemeenskappe verleen
Die projek konsentreer hoofsaaklik op die regte en institusionele meganismes wat ooreenkomstig die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Wet 108 van 1996, geskep is. Navorsing word egter ook onderneem oor hoe vergelykende regswetenskap en internasionale norme en standaarde aangewend kan word om op die ontwikkelingsuitdagings elders in Afrika te reageer.

Opleiding

Ondanks vordering hier en daar, bly swart mense, vroue, en individue met gestremdhede onderverteenwoordig in die regspraktyk, die regbank en die regsakademie. Die projek wil dié toedrag van sake help verander deur prokureurs met nagraadse kwalifikasies toe te rus ten einde sosio-ekonomiese benadeling deur middel van die reg te oorkom.
 
“Daar is ʼn werklike behoefte aan spesialiste wat die reg kan gebruik om menslike ontwikkeling te bevorder,” sê prof Liebenberg, wat die HF Oppenheimer-navorsingsleerstoel in Menseregte aan die US beklee.
 
Die projek het plek vir tot 30 nagraadse studente elke jaar. Die doel is om individue uit uiteenlopende agtergronde, met die klem op benadeelde groepe, in te neem.

Navorsing

Senior Fakulteitslede onderneem tans navorsing op die volgende projekverwante gebiede:
 • Sosio-ekonomiese regte
 • Herskeppende eiendomsreg en regsteorie
 • Grondhervorming en sekerheid van besitreg
 • Vertolking ingevolge die reg en Grondwet
 • Gelykheid, herstel en armoedeverligting
 • Administratiewe geregtigheid
 • Die konsolidasie en verstewiging van demokrasie
“Die gedagte is dat ons akademiese navorsing die regsgemeenskap, die howe en die regering sal beïnvloed om die reg anders te beskou,” sê prof A.J. van der Walt, die bekleër van die Suid-Afrikaanse Navorsingsleerstoel in Eiendomsreg aan die US. Hy is ook Mededirekteur van die projek.

Gemeenskapsuitreikprogram

Die US se Regshulpkliniek bedien reeds geruime tyd die benadeelde gemeenskappe in en om Stellenbosch, Ceres, Klapmuts en Franschhoek. Dié fasiliteit werk meestal aan sake met betrekking tot afsettings van grond en uitsettings uit verblyf, skuldverligting, gesinsgeweld, en toegang tot maatskaplike toelaes.
 
Projekbestuurder Gustav Muller sê die Fakulteit Regsgeleerdheid se strategiese projek sal oor die algemeen ʼn blywende impak hê. “Van ons afgestudeerdes sal die vaardighede wat hulle deur hierdie projek verwerf, vir doeltreffender litigasie aanwend. Ander aanvaar dalk staatsposte waar hulle beleid kan beïnvloed, of word akademici wat hul insigte aan toekomstige generasies kan oordra.”
 

 Verwante Skakels

 
 

 Nuutste Nuus

 
   Teken in op ons nuusbrief
   Teken in op hierdie nuusbrief om die nuutste nuus te ontvang.